Kampania „Budowa. STOP wypadkom!” Zapoznaj się z założeniami naszej kampanii!

Dlaczego budownictwo ?

Budownictwo od lat jest branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Jednocześnie częściej niż w pozostałych działach gospodarki są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Kontrole prac budowlanych potwierdzają wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania i wymuszają zaplanowanie oraz przeprowadzenie zintensyfikowanej kampanii na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych.

W związku z powyższym w latach 2022-2024 zaplanowano realizację 3-letniej strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie, której celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych. Stałe oraz systematyczne kontrole i rekontrole podmiotów wykonujących prace budowlane, w zestawieniu z podejmowanymi przez inspektorów pracy środkami prawnymi oraz działaniami o charakterze profilaktycznym, będą miały za zadanie spowodować trwałą poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.

Co będziemy kontrolować?

Kontrole obejmą przede wszystkim zagadnienia bhp, a szczególna uwaga będzie zwrócona na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz na inne nieprawidłowości skutkujące od lat największą liczbą wypadków przy pracy. Dodatkowo zostaną przeprowadzone kontrole kompleksowe, obejmujące również prawną ochronę pracy i legalność zatrudnienia, a na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie prowadzony zintensyfikowany nadzór nad warunkami pracy.

Do kogo się zwracamy?

Biorąc pod uwagę statystyki wypadkowe oraz nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli chcemy dotrzeć do wszystkich, którzy mają wpływ na bezpieczeństwo pracy na placach budowy, przede wszystkim do pracodawców, pracowników oraz przedstawicieli służby bhp.

Jakie stawiamy sobie cele?

Co oferujemy zainteresowanym?

W czasie kampanii planowane są szkolenia prowadzone na budowach, doradztwo dla pracodawców, promocja dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie, a także dystrybucja materiałów do samokształcenia, adresowanych do branży budowlanej. Chcemy również zachęcić wszystkich pracodawców i pracowników do skorzystania z oferty naszych bezpłatnych wydawnictw przygotowanych specjalnie dla branży budowlanej. Prace na wysokości, prace z wykopach, bezpieczeństwo na stanowiskach pracy, transport mechaniczny i ręczny na placu budowy, obowiązki kierownika budowy, to tylko niektóre zagadnienia poruszane w naszych broszurach, ulotkach, kartach bhp. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wydawnictwami.

Planujemy również wzmocnienie naszych działań informacyjnych i edukacyjnych poprzez działania prowadzone w mediach. Zależy nam na tym, żeby przesłanie kampanii dotarło nie tylko do osób na co dzień pracujących na polskich placach budowy. Chcemy również zwrócić uwagę inwestorów na konieczność uwzględniania wydatków na bezpieczeństwo pracy już na etapie planowania inwestycji, a także rolę sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonawcami w zakresie bhp. Mamy również nadzieję, że kampania dostarczy osobom niezwiązanym z budownictwem informacji, że na budowach występuje dużo zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, że w branży odnotowuje się wysokie wskaźniki wypadkowe, w szczególności dotyczące wypadków śmiertelnych i ciężkich. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie braku akceptacji dla zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz świadomości stosowania środków ograniczających ryzyko wypadku nawet przy drobnych pracach budowlanych, wykonywanych lub zlecanych do wykonania.

Bezpieczne przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych jest dla nas oczywiste. Wspólnie sprawmy, aby praca zgodna z przepisami i zasadami bhp na polskich budowach była dla wszystkich równie oczywista jak troska o naszych najmłodszych.

logo Państwowej Inspekcji Pracy

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl