Budowy pod specjalnym nadzorem W 2022 roku w związku z realizacją kampanii „Budowa. STOP wypadkom!” Państwowa Inspekcja Pracy objęła kontrolami 1002 placów budów.

Budowy pod nadzorem

Zgodnie z przyjętymi założeniami w każdym roku kampanii ok. 10% kontroli prowadzonych jest na budowach obiektów o szczególnym znaczeniu z uwagi na ich wielkość, technologię czy specyfikę wykonywanych prac: wielkokubaturowych, odcinkowo długich – drogowo-mostowych, kolejowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, itp. Podczas tych działań nasza uwaga kierowana jest na kompleksową ocenę stanu przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca z tą grupą przedsiębiorców, w miarę możliwości, poprzedzana jest działaniami prewencyjno – edukacyjnymi.

Kolejne 90% kontroli realizowanych jest przede wszystkim na budowach, na których dochodzi do wypadków przy pracy albo ujawnione zostaną wyjątkowe okoliczności nieprzestrzegania prawa pracy i legalności zatrudnienia. Większość kontroli dotyczy kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym usunięcia nieprawidłowości powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia osób pracujących przy pracach budowlanych. Ok. 20% kontroli prowadzone jest w sposób kompleksowy obejmując działaniami inspektora pracy nie tylko kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również zagadnienia związane z prawną ochroną pracy oraz legalnością zatrudnienia.

Kontrole na małych budowach

Dodatkowo w toku kampanii prowadzone są sezonowe akcje kontrolne prowadzone na małych placach budowy, na których pracę w jednym czasie wykonuje do 20 osób.. Celem tych kontroli jest przede wszystkim zapewnienie osobom pracującym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności poprzez usunięcie nieprawidłowości powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tych osób.
W 2022 roku działania takie zrealizowane zostały w czerwcu oraz wrześniu i objęły 1895 małych budów

Kontrole na małych budowach – podsumowanie 2022 r.

Kontrole sprawdzające

Kontrole obejmują przede wszystkim zagadnienia bhp, a szczególną uwagę zwracamy na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz na inne nieprawidłowości skutkujące od lat największą liczbą wypadków przy pracy. Dodatkowo prowadzone są kontrole kompleksowe, obejmujące również prawną ochronę pracy i legalność zatrudnienia, a na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa prowadzony jest zintensyfikowany nadzór nad warunkami pracy. Ogółem w 2022 roku inspektorzy pracy zrealizowali 476 rekontroli na placach budowy.

logo Państwowej Inspekcji Pracy

Kontakt

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl