Nieprawidłowości i wypadki


W latach 2010-2016 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa 5379 kontroli. Wydano łącznie ponad 5 tys. decyzji nakazowych opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Do najczęstszych nieprawidłowości odnotowywanych podczas kontroli należy: niestosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne przy maszynach, wadliwe działanie lub brak oznakowania elementów sterowniczych maszyn, nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, niewłaściwe przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych, brak lub niewłaściwe szkolenia bhp, a także brak lub niewłaściwe instrukcje bhp.

Infografika przedstawiająca główne przyczyny wypadków przy pracy w zakładach przetwórstwa mięsa.

Obrazu sytuacji dopełniają wyniki kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w latach 2013-2017. Z zebranych danych z całej Polski wynika, że w wypadkach przy pracy zostało w tym okresie poszkodowanych łącznie 235 osób, w tym 12 osób poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. W ogólnej strukturze przyczyn tych wypadków dominują przyczyny ludzkie (głównie nieprawidłowe zachowanie się pracowników – 42%), przyczyny organizacyjne (wynikające głównie z niewłaściwej organizacji pracy – 40%) i przyczyny techniczne (związane z brakiem lub zastosowaniem niewłaściwych urządzeń zabezpieczających – 18%). Jest więc wiele do zrobienia.

Infografika przedstawiająca najczęstsze nieprawidłowości w zakładach przetwórstwa mięsa.