Wydawnictwa

Robert Chudzik, Wojciech Galczewski, Wojciech Piłatowicz, Paweł Rajewski,
Urządzenia poddozorowe w tartaku i stolarni, Warszawa 2016.


Prace przy obróbce drewna z użyciem maszyn należą do szczególnie niebezpiecznych, co potwierdza liczba groźnych wypadków, do których dochodzi każdego roku. Dlatego niezwykle ważne jest właściwe organizowanie i nadzorowanie takich prac oraz egzekwowanie od pracowników wykonywania zadań zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy. Ułatwi to lista kontrolna opracowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Odpowiadając na pogrupowane problemowo pytania, można łatwo zidentyfikować nieprawidłowości i zagrożenia występujące w zakładzie. Ich wyeliminowanie spowoduje nie tylko dostosowanie miejsc pracy do obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo ludziom obsługującym maszyny.

Włodzimierz Łabanowski,
Tartak i Stolarnia. Lista kontrolna z komentarzem.
Materiał pomocniczy dla pracodawców

Prace przy obróbce drewna z użyciem maszyn należą do szczególnie niebezpiecznych, co potwierdza liczba groźnych wypadków, do których dochodzi każdego roku. Dlatego niezwykle ważne jest właściwe organizowanie i nadzorowanie takich prac oraz egzekwowanie od pracowników wykonywania zadań zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy. Ułatwi to lista kontrolna opracowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Odpowiadając na pogrupowane problemowo pytania, można łatwo zidentyfikować nieprawidłowości i zagrożenia występujące w zakładzie. Ich wyeliminowanie spowoduje nie tylko dostosowanie miejsc pracy do obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo ludziom obsługującym maszyny.

Paweł Ciemny,
Bezpieczna praca w stolarni. Poradnik dla pracownika

Broszura jest adresowana do pracowników stolarni i zakładów drzewnych. Przedstawia zasady bezpiecznej pracy przy maszynach stolarskich oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami. Zawiera zbiór uporządkowanych, pogrupowanych problemowo zagadnień, wraz z przykładami dobrych praktyk, które mogą wpłynąć na poprawę warunków pracy i zmniejszyć ryzyko wypadku.

 

Grzegorz Kudliński,
Bezpieczna praca w tartaku. Poradnik dla pracownika
Broszura adresowana jest do pracowników tartaków i zakładów drzewnych. Ma na celu wskazanie podstawowych metod zapobiegania zagrożeniom takim jak np. uderzenie przez przemieszczające się przedmioty czy doznanie urazu w wyniku kontaktu z wirującymi elementami maszyn i urządzeń. Publikacja zawiera podstawowe informacje wynikające z przepisów i procedur dotyczących obowiązków pracownika w zakresie bhp, właściwego rozładunku i składowania drewna okrągłego, przetarcia kłód, suszenia i impregnacji, składowania i załadunku tarcicy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej.
Żurawie leśne. Urządzenia poddozorowe. Ulotka A4, wyd. 1, Warszawa 2016.

Ulotka przedstawia zasady użytkowania żurawi przenośnych, wykorzystywanych do prac przeładunkowych drewna w leśnictwie. Omówione zostały: zasady zakupu i eksploatacji urządzeń, procedura rejestracji maszyn w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz wytyczne dotyczące ich konserwacji i napraw.

 

Włodzimierz Łabanowski,
Maszyny do obróbki drewna. Dostosowanie do wymagań minimalnych

W broszurze autor przedstawia niebezpieczne maszyny do mechanicznej obróbki drewna. Są to różnego rodzaju pilarki, strugarki wyrówniarki i grubiarki, frezarki pionowe dolnowrzecionowe. Obecnie producenci maszyn do obróbki drewna przed wprowadzeniem ich do obrotu są zobligowani do przeprowadzenia procedury oceny zgodności, zazwyczaj z udziałem tzw. jednostki notyfikowanej. Dzięki tym działaniom do użytkowników trafiają obrabiarki gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa. Autor publikacji zaleca użytkownikom przestarzałych obrabiarek, doprowadzenie ich do właściwego stanu technicznego zapewniającego co najmniej minimalny poziom bezpieczeństwa. Nowa uaktualniona publikacja autorstwa Włodzimierza Łabanowskiego ułatwia dostosowanie tego typu maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy. Dołączona lista kontrolna pozwala skontrolować m.in. przygotowanie pracowników do pracy, stan techniczny maszyn oraz organizację stanowisk pracy.

Dagmara Kupka
Środki ochrony narządu wzroku.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2015

Środki ochrony oczu zabezpieczają wzrok i gałkę oczną przed szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. Broszura zawiera zasady postępowania związane z doborem środków ochrony oczu i ich użytkowaniem ze względu na warunki pracy. Omawia problemy związane z jednoczesnym stosowaniem kilku środków ochronnych oraz dopasowaniem, oznakowaniem i konserwacją środków ochrony indywidualnej. W publikacji prezentowane są sposoby zabezpieczania wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem nadfioletowym i promieniowaniem podczerwonym.

Emil Kozłowski
Środki ochrony narządu słuchu.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2012.

Publikacja została opracowana na podstawie wyników wieloletniego programu pt. „Poprawa Bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego przez CIOP. Zawiera ogólne zasady postępowania dla pracodawców związane z doborem i użytkowaniem ochronników słuchu ze względu na środowisko pracy. Omawia rodzaje, sposób kontroli, znakowania i instrukcji dla środków zabezpieczających słuch, a także problemy związane z użytkowaniem ich razem z innymi środkami ochrony indywidualnej. Broszura może być wartościowym źródłem informacji dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy oraz innych użytkowników.

Katarzyna Majchrzycka
Środki ochrony układu oddechowego
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2012
Eliminowanie źródeł substancji chemicznych poprzez stosowanie odpowiednich ochron zbiorowych, izolowanie stref niebezpiecznych, wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, a w szczególności w środki ochrony układu oddechowego jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Broszura zawiera ogólne zasady postępowania dla pracodawców, którzy stosują technologie związane z emisją czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika. Publikacja została opracowana z myślą o pracownikach przemysłu budowlanego, wydobywczego, służby zdrowia i ratownictwa ze względu na specyfikę zatrudnienia, także w zmiennych warunkach środowiskowych. Stanowi również uzupełnienie lub jedyne rozwiązanie problemu ryzyka wynikającego z występowania zanieczyszczeń w środowisku pracy lub niedoboru tlenu.
Dariusz Borowiecki,
Poślizgnięcia i potknięcia. Poradnik.
broszura, 24 ss, dodruk 1. wydania, Warszawa 2015
Podczas wykonywania pracy jesteśmy narażeni na poślizgnięcia i potknięcia. Czasem wystarczy pośpiech, chwila nieuwagi, niedopatrzenie lub bałagan. Upadki ma ją często nieodwracalne skutki, powodują np. kalectwo, które uniemożliwia dalszą pracę zawodową. O ład i porządek w środowisku pracy powinni dbać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Aby im to ułatwić, prezentuje my sytuacje, które grożą wypadkiem oraz sposoby zapobiegania poślizgnięciom i potknięciom, zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi praktykami.
Włodzimierz Łabanowski,
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn,
broszura, 52 ss., Warszawa 2013

Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców użytkujących maszyny i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania. Przedstawiono w niej opis minimalnych wymagań technicznych i przykłady działań dostosowawczych, a także obowiązki pracodawcy związane z wyposażaniem stanowisk pracy w maszyny nowe. Podkreślona została rola norm zharmonizowanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa i użytkowania maszyn. Broszura zawiera też wskazówki pozwalające określić czy przeprowadzona modernizacja maszyny była na tyle głęboka, że maszyna powinna być zakwalifikowana jako nowa. Zamieszczony tekst to przejrzana i uaktualniona wersja poprzedniego wydania broszury (z roku 2012) według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2013 r.

Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz,
Informator dla pracodawców
Książka, 104 ss., wydanie IX, Warszawa 2016

Główne tematy książki to m.in.: obowiązki i prawa i pracownika w zakresie bhp, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników – badania lekarskie, środki higieny osobistej, środki ochrony indywidualnej, szkolenia w dziedzinie bhp, czynniki uciążliwe w środowisku pracy, czynniki stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia, prace szczególnie niebezpieczne, maszyny i inne urządzenia techniczne, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, ochrona pracy kobiet, ochrona pracy młodocianych, ocena ryzyka zawodowego, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, wykroczenia przeciwko prawom pracownika dotyczące bhp, odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów bhp.