Szkolenia

Specjalistyczne szkolenia dla pracodawców/przedsiębiorców lub ich przedstawicieli (pracowników służby bhp, technologów, pracowników nadzoru, służb utrzymania ruchu) stanowią podstawowy element udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy szkoleń otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze, służące, między innymi, do określenia występujących w zakładzie nieprawidłowości (diagnozy sytuacji) i wskazania działań naprawczych prowadzących do ich wyeliminowania.

Jednym z najważniejszych przekazywanych opracowań jest Tartak i stolarnia. Lista kontrolna z komentarzem . Publikacja zawiera zbiór uporządkowanych, problemowo pogrupowanych pytań i związanych z nimi praktycznych wskazówek i komentarzy opartych na obowiązujących przepisach i wieloletniej praktyce inspektorskiej. Umożliwia przeprowadzenie prawidłowej samokontroli warunków pracy w zakładzie, a także  podaje przykłady charakterystycznych dla branży rozwiązań naprawczych.

Najważniejszym celem szkolenia jest przygotowywanie jego uczestników do samodzielnego przeprowadzenia kontroli warunków pracy w zakładzie (samokontroli) oraz do wskazania i wdrożenia działań dostosowujących zakład do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia obejmują następujące elementy:

  • zapoznanie uczestników z założeniami programu, przekazanie niezbędnej wiedzy na temat bezpiecznej pracy w zakładach branży drzewnej i omówienie sposobu korzystania z publikacji Tartak i stolarnia. Lista kontrolna z komentarzem ,
  • przekazanie materiałów pomocniczych PIP, w tym ww. listy kontrolnej z komentarzem i innych materiałów dotyczących bezpiecznego użytkowania maszyn i  urządzeń wykorzystywanych w branży drzewnej,
  • poinformowanie uczestników, że udział w programie jest dobrowolny, a pomoc ze strony PIP nieodpłatna, jak również o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładu pracy do obowiązujących przepisów oraz o przybliżonym terminie przeprowadzenia kontroli sprawdzającej, do której można się przygotować poprzez uczestnictwo w programie,
  • przedstawienie problematyki wypadkowości pracowników o stażu krótszym niż rok oraz zagadnień związanych z rzetelnym przygotowaniem pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia),
  • przedstawienie informacji o programie bezzwrotnego dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, w tym szczególnie działań doradczych i inwestycyjnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.