O branży

Adresatami kampanii Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna. Wybór takich zakładów nie jest przypadkowy – padł na przedsiębiorstwa, w których występują poważne i liczne zagrożenia zawodowe:

 • ruchome i wirujące części maszyn ( pochwycenie, wciągnięcie, uderzenie, wplątanie,  dotknięcie, obcięcie, przecięcie, zgniecenie, zmiażdżenie, stłuczenie, otarcie),
 • hałas (obróbka drewna przy użyciu maszyn, zwłaszcza cięcie drewna na pilarkach, struganie),
 • wibracje,
 • zapylenie (pył drzewny powstający podczas mechanicznej obróbki drewna),
 • pożary i wybuchy,
 • ostre krawędzie,
 • urazy powodowane przez środki transportu,
 • zagrożenia czynnikami chemicznymi (środki do impregnacji i fumigacji, kleje, lakiery),
 • podnoszenie i przenoszenie ciężarów,
 • zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami,
 • praca w wymuszonej pozycji ciała.

 

Na podstawie bazy danych Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zidentyfikowano ok. 12,8 tys. podmiotów, których działalność obejmuje produkcję wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna (ponad  połowa z nich zatrudnia co najmniej dwie osoby).

W latach 2010-2015 PIP przeprowadziła w tej grupie zakładów 7630 kontroli. Wydano łącznie ponad 15,7 tys. decyzji nakazowych opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, ponad 1,3 tys. decyzji wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie przepisów bhp powodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników i prawie 700 decyzji o skierowaniu do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych przy braku odpowiednich kwalifikacji.

Poza decyzjami dotyczącymi pracowników wydano ponad 4 tys. decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

W trakcie kontroli stwierdzono 10 tys. wykroczeń, w wyniku czego 2,3 tys. osób zostało ukaranych mandatami. W przypadkach najpoważniejszych uchybień skierowano do prokuratury 67 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Analiza środków prawnych wydanych po kontrolach wskazuje, że nieprawidłowości w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna dotyczyły najczęściej:

 • braku lub niewłaściwego urządzenia ochronnego (osłony) maszyn do obróbki drewna,
 • nieprawidłowości związanych z elementami sterowniczymi, mającymi wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn,
 • braku badań lekarskich pracowników,
 • nieprowadzenia akt osobowych pracowników,
 • niepotwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę,
 • braku lub nieprawidłowo przeprowadzanych szkoleń pracowników w dziedzinie bhp,
 • braku badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • braku lub niewłaściwie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego,
 • nieutrzymywania obrabiarek do drewna w stanie sprawności technicznej i czystości,
 • braku lub niewłaściwie opracowanej instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn i innych urządzeń,